ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขาย แผนกเหล็กรูปพรรณและฮาร์ดแวร์ / วัสดุก่อสร้าง
หน้าที่ / การทำงาน
- ติดต่อ-ประสานงาน ระหว่างภายในและภายนอกองค์กร
- เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายขายในการจัดเก็บหรือเตรียมข้อมูลเอกสาร และอื่น ๆ
- ร่วมมือกับพนักงานฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคาและสรุปงานขาย
- รับผิดชอบติดตามสินค้าตามรายการสั่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานฝ่ายขาย (Sales Executive) แผนกเหล็กรูปพรรณ หรือ ฮาร์ดแวร์ / วัสดุก่อสร้าง
หน้าที่ / การทำงาน
- ดูแลติดตาม และให้บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย / เข้าใจความต้องการลูกค้าและสามารถแนะนำผลิตภัณฑืและวิธีทางแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
- เพิ่มยอดขาย และร่วมมือกับทีมเพื่อทำยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกได้วางไว้
- ประสานงานกับผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขายในการจัดทำ ใบเสนอราคา และรายการสั่งสินค้า และสรุปงานขาย
- ติดต่อ / หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม หรือ หาช่องทางขยายโอกาสทางการขายทั้งด้าน offline และ online
- รายงานข้อมูลลูกค้า เช่นคำติชม และข้อมูลทางการขาย/การตลาดอื่น ๆ ให้กับฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมมือกันพัฒนายุทธวิธีการ บริการ/การขาย และพัฒนาองค์กรโดยรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
หน้าที่ / การทำงาน
- ร่วมมือกับทีมเพื่อคิดกลยุทธการขาย และจัดหาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งทาง ONLINE และ OFFLINE ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกไดว้างไว้
- ติดต่อประสานงานกับทาง AGENCY และ PARTNER ต่างๆเพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมทางตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตามเวลาที่กำหนด
- วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายได้ถูกต้องแม่นยำ
- ติดตามผลและประมวลผลของกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง เพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับร่วมมือกันพัฒนายุทธวิธีการบริการ/การขาย และพัฒนาองค์กรโดยรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Human Resource Manager)
หน้าที่ / การทำงาน
- รับผิดชอบค่าจ้าง เวลาการทำงานของพนักงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน
- เสนอแนะ/วางแผนการสำหรับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ และนโยบายสำหรับพนักงานภายในองค์กร และว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
- จัดการในเรื่องของการรับสมัครพนักงาน การทำแบบทดสอบ จนถึงการสัมภาษณ์ และสามารถให้คำ ปรึกษาหัวหน้างานในแต่ละแผนกในเรื่องของการคัดเลือกผู้สมัครได้ / สัมภาษณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อมีพนักงานลาออก เพื่อนำข้อมูลมาแนะนำ และพัฒนาองค์กรต่อไป
- จัดปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานสำหรับการเริ่มทำงาน และการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของ พนักงานอยู่ตลอดเวลา
- เป็นผู้ติดต่อ-ประสานงานเรื่องของกฎหมายแรงงาน และเป็นผู้จัดการ คลี่คลายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานในองค์กร
- เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยรวม
- สามารถแนะนำกิจกรรม หรือกลยุทธต่างๆ ที่จะสามารถจัดการองค์กรให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
- ดูแลและจัดการการบริหารงานทั่วไปภายในแผนกบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร (Business Development Officer)
หน้าที่ / การทำงาน
- ร่วมมือกับทีมเพื่อเฟ้นหา คู่ค้า และ ลูกค้าชั้นดีให้กับองค์กร
- เรียนรู้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของธุรกิจคู่แข่งของบริษัทในทุกด้าน
- ร่วมมือกับทีมการตลาดเพื่อวางกลยุทธทางการขาย และขยายโอกาสทางการตลาด
- วางแผนและพฒันาธุรกิจโดยเน้นไปที่ผลิตภณัฑ์ และองค์กรโดยรวม และสร้างความสัมพันธ์ หรือการทำ partnership กับ คู่ค้า หรือ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
- ควบคุมโปรเจค และ timeline ของโปรเจคนั้นๆ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและอยู่ในเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม